שמעון פיבוניה

שמעון פיבוניה

חוקר בתחום הגנת הצומח (PhD). עוסק בלימוד גורמי המחלות והמזיקים של הגידולים החקלאיים בערבה ופיתוח דרכים למניעת נזקיהם.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 7
  חודשים
  ago
  הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים
  הגנת הצומח

  הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים
  שמעון פיבוניה, רחל לויטה, דנית פרקר, יניב בן פלאי, אבי אושרוביץ – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il

  תקציר
  פלפל נתקף ע"י מספר מינים של פיתיום בערבה. בתקופת השתילות בקיץ הוא נתקף בעיקר ע"י המין Pythium aphanidermatum. שתילת פלפל בערבה נעשית במהלך סוף יולי ואוגוסט בטמפרטורות גבוהות במיוחד. הטמפרטורות הגבוהות מעלות את רגישות הצמחים לפיתיום ועלול להיגרם נזק רב של תמותת שתילים צעירים ואו פיגור בגידול. בערבה ניתן להדביר את הפיתיום בקרקע ע"י חיטוי סולרי ואו שילוב עם מתאם סודיום. ניתן גם להיעזר בחומר ההדברה רידומיל (Mefenoxam) למניעת נזקי המחלה ע"י יישום שלו לאחר השתילה. בעת האחרונה ראינו בחלקת הניסויים יעילות הדברה נמוכה של הרידומיל ובמשך מספר שנים בחנו בחדרי גידול ובשדה חומרים נוספים להדברת פיתיום. בעבודה שנערכה בתחנת יאיר בעונות הגידול 2013/14, 2014/15 ו 2016/17 נמצא שיישום של הפונגיציד דיסארם (Fluoxastrobin) מקבוצת הסטרובילורינים בשילוב עם רידומיל, הביא לתוצאות הדברת פיתיום טובות במיוחד. לדיסארם תכונות די דומות לאזוקסיסטרובין (עמיסטר) מבחינת כושר התנועה בצמח ובקרקע ומבחינת הקשת הרחבה של פטריות אותן הוא עשוי להדביר. אולם, בניגוד לעמיסטר שעלול להיות פיטוטוקסי לפלפל ביחוד בשלבי גידול מוקדמים, החומר דיסארם אינו פיטוטוקסי כלל. לכן בפלפל עשוי להיות יתרון לשימוש בחומר זה למניעת נזקים של מיני פיתיום שונים וגורמי מחלה נוספים.
  בשדה עם נגיעות גבוהה מאד בפיתיום נמצא שטיפול משולב של דיסארם במינון 100 ואו 150 סמ"ק לדונם עם רידומיל גולד נוזלי במינון 50 סמ"ק לדונם, שניתן פעמיים, יום ושבוע לאחר השתילה, הביא לתוצאות הדברת פיתיום טובות במיוחד ולגידול צמחים תקין. תוצאות מתן שני החומרים היו טובות בהרבה מיישום כל חומר לבד.

  Pythium control in pepper using fungicides
  Pivonia Shimon, Levita Rachel, Parker Danit, Ben Pele Yaniv and Osherovits Avraham -. Northern and Central Arava Tamar Research and Development
  Writer address: ShimonP@arava.co.il

 • 7
  חודשים
  ago
  הדברת זבוב הדלועיים (Dacus ciliatus) במלון
  הגנת הצומח

  הדברת זבוב הדלועיים (Dacus ciliatus) במלון
  שמעון פיבוניה, דנית פרקר, רחל לויטה, עמי מדואל - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il

  תקציר
  הזבוב דאקוס הדלועיים (Dacus ciliatus Loew) תוקף חנטים צעירים של פירות ממשפחת הדלועיים ובכלל זה מלפפון, קישוא, אבטיח ומלון. החנטים בהם מתפתחות רימות הזבוב מתעוותים, בד"כ באזור ההטלה ומתפתח בהם ריקבון מקומי. הזבוב תוקף גם דלועי בר דוגמת אבטיח הפקועה. זבוב הדאקוס מתפתח היטב בטמפרטורות הגבוהות של הערבה בערבה ומהווה מזיק בעיקר בגידול מלון. בעונת האביב, הזבוב מופיע בשטחי הגידול במהלך חודש מרץ והלאה באזור כיכר סדום ובמהלך חודש אפריל בערבה התיכונה. בעונת הסתיו, הזבוב מופיע בערבה התיכונה בד"כ במהלך ספטמבר ויותר מאוחר בכיכר סדום. בכדי למנוע או להפחית את נזקי הזבוב בשדות, נהוג לרסס אחת לשבועיים עם התכשיר טלסטאר. בניסוי שנערך בעונת 2015/16 בתחנת זוהר כיכר סדום נבחנו התכשירים טלסטאר ((bifenthrin מקבוצת הפירטרואדים, ביסקיה (thiacloprid) מקבוצת הניאוניקוטינואידים ופרוטיאוס ((thiacloprid+deltamethrin, שילוב של ניאוניקוטונואיד ופירתרואיד, בריסוס כנגד הדאקוס. מתוצאות הניסוי נמצא: א. טלסטאר הפחית את רמת הפרי הנגוע, אך לא מנע את התפתחות זחלי הזבוב בפרי. ב. ביסקיה ופרוטיאוס הפחיתו את רמת הפרי הנגוע וגם פגעו בהתפתחות הזחלים. בטיפולי הטלסטאר והביקורת התפתחו כ- 20 גלמי זבוב בממוצע מפרי נגוע ובטיפולי ביסקיה ופרותיאוס התפתחו כשני גלמים בממוצע מפרי נגוע. מתוצאות ניסויים שביצענו בעבר להדברת דאקוס עם החומר מוספילן, נמצא כי התכשיר טלסטאר הפחית ביעילות גבוהה יותר את רמת החנטים הנגועים בהשוואה למוספילן ועל פי התוצאות נראה שיש הבדל ביעילות ההדברה של הזבוב בין תכשירים שונים מקבוצת הניאוניקוטינואידים. בשדה ניתן לשלב פירתרואיד עם ביסקיה להדברת הדאקוס ואו לבצע אלטרנציה בין התכשירים. החנטים הנגועים הנם מקור חשוב להמשך קיום אוכלוסיית הזבוב ומקור מדבק להמשך העונה ולעונות הבאות.

  דקוס דאקוס
  Control of Dacus ciliatus in melons.
  Pivonia Shimon, Levita Rachel, Parker Danit, Madual Amikam - Central and Northern Arava Tamar Research and Development
  Writer address: ShimonP@arava.co.il

 • 7
  חודשים
  ago
  הדברה משולבת של אקרית אדומה באבטיח הגדל במנהרות עבירות בערבה
  הגנת הצומח

  הדברה משולבת של אקרית אדומה באבטיח הגדל במנהרות עבירות בערבה
  דנית פרקר, רחל לויטה, שמעון פיבוניה, יורם צביאלי ויניב בן פלאי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  ארנון אלוש - ביו בי
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il

  תקציר
  אבטיח הנו גידול ירקות חשוב בערבה, השלישי בהיקפו לאחר פלפל ומלון וגידול עיקרי באזור כיכר סדום. עיקר גידול האבטיח בערבה נעשה במנהרות עבירות בשתילות נובמבר - דצמבר להנבת פרי באביב המוקדם בחודשים פברואר עד מאי. המנהרות מחופות פוליאתילן ופתחי האוורור מחופים ברשתות 50 מש או אגריל להגנה מפני חדירת מזיקים. המזיקים העיקריים באבטיח בערבה הנם כנימת עש טבק Bemisia tabaci ואקרית אדומהTetranychus cinnabarinus . כנימת עש הטבק מהווה גם מזיק ישיר, אך עיקר הנזק נגרם בשל יכולתה הווקטורית בהעברה של וירוסים שונים. לכן, חלק מרכזי בהתמודדות עמה נעשה ע"י סגירת המבנה למניעת כניסתה. מזיק ישיר עיקרי של האבטיח הינה אקרית אדומה. האקרית מתחילה להתבסס בשדה במהלך החורף ועם העלייה בטמפרטורות והעלייה בקצב הגידול והריבוי שלה נזקה גדל, עד כדי ייבוש השדה. דרך ההתמודדות עם האקריות היא בד"כ ע"י ריסוסים. יעילות החומרים המשמשים כיום כנגד אקרית אדומה אינה גבוהה ויש צורך בריסוסים רבים. ידועים מגוון של טורפים פוטנציאליים שעשויים לשמש מדביר ביולוגי יעיל של האקרית האדומה. האקרית הטורפת פרסימליס Phytoseiulus persimilis משמשת אויב טבעי יעיל של אקריות קורים, ניזונה באופן בלעדי מאקריות השייכות לסוג טטרניך Tetranychus ובשל התלות המוחלטת שלה בא' האדומה כמקור מזון, היא נעלמת בהרבה מקרים מהשדה זמן קצר לאחר הדברתה. האקרית קליפורניקוס Amblyseius californicus שייכת למשפחת הפיטוסיים Phytoseiidae וידועה ביכולתה להדביר אקריות צמחיות מהסוג טטרניך. בניגוד לפרסימיליס, הקליפורניקוס מסוגלת להיזון גם על אקריות מסוגים אחרים וגם על אבקת פרחים ועל כן יכולת ההישרדות שלה ללא מצאי של אקריות אדומות בשדה הוא גבוה. עד היום כמעט ולא נעשה שימוש משמעותי בהדברה ביולוגית באבטיח והידע הקיים בנושא מוגבל. אקרית הלונג'יפס (Phytoseiulus longipes), כמו הפרסימיליס ניזונה גם היא מאקרית אדומה בלבד, אך צפויה להיות מותאמת יותר לתנאי יובש הקיימים בערבה. הניסוי נערך בתחנת יאיר במשך שלוש עונות גידול רצופות (2013/14, 2014/15 ו- 2015/16) על אבטיח מורכב מזן ארמיס, הכנה זן נורית והמפרה זן טרופי. טיפולים אשר נבדקו במהלך המחקר – קליפורניקוס מוקדם, פרסימיליס תגובתי, פרסימיליס ניסיוני תגובתי, קליפורניקוס מוקדם עם פרסימיליס תגובתי, לונג'יפוס תגובתי, ריסוס תגובתי מוקדם משולב עם פרסמיליס תגובתי וביקורת ללא טיפולים.
  הטיפול המבטיח ביותר שנמצא היה שילוב ריסוס תגובתי של חומר משתלב מוקדם עם פרסמיליס תגובתי. טיפול זה שמר על שדה עם רמת נגיעות נמוכה באקריות עד לסביבות סוף אפריל. גם פיזור מוקדם של קליפורניקוס היה יעיל בשתיים מתוך שלוש עונות הניסוי. בשלוש עונות הניסוי נעלמו האקריות הטורפות מהשדה בסביבות סוף אפריל ובעקבות זאת הייתה עלייה ברמת האקריות האדומות. גורם אפשרי הנו העלייה בטמפרטורה וירידה בלחות בתקופה זו, המקשים על קיום האקריות הטורפות. נראה שבמהלך מאי לא ניתן להסתמך על הדברה ביולוגית של האקרית האדומה ולשמירה על השדה יש צורך בריסוסים עם תכשירים קוטלי אקריות.

  Integrated pest management of red spider mites in watermelons grown in walk-in tunnels in the Arava
  Parker Danit, Pivonia Shimon, Levita Rachel, Zvieli Yoram and Ben Pele Yaniv - Central and Northern Arava Tamar research and Development. Alush Arnon – Bio Bee.
  Writer address: ShimonP@arava.co.il

עוד...