דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 14
  נוב
  ניסוי זני פלפל אביבי, תחנת יאיר 2017
  ירקות

  ניסוי זני פלפל אביבי, תחנת יאיר 2017
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, אורן בר לבן, יניב בן פלאי, שבתאי כהן, רמי גולן, סבטלנה גוגיו, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת הכותב: yzvieli@arava.co.il

  תקציר
  עונת גידול הפלפל הסתווי בערבה מסתיימת בקטיפי אפריל מאי. בעת זו רובו ככולו של הפרי מופנה לשוק המקומי. עם עליית הטמפרטורה, הזדקנות שטחי הגידול מהשתילות הסתוויות ועלייה בבעיות הגנת הצומח יורדת איכות הפרי המשווק מהשטחים הוותיקים. לאור הביקוש לפרי באיכות טובה בחודשים אפריל מאי לשוק המקומי נוצר צורך בבחינת זני פלפל בשתילות חורפיות שיניבו פרי בעונה האביבית ותחילת הקיץ. על מנת ללמוד את הבעיות הקיימות בגידול פלפל לעונה זו ולהכיר את פוטנציאל הזנים בגידול הועמד בתחנת יאיר בעונת חורף 2016/17 ניסוי זנים. נבחנו שישה זנים שנשתלו (10/1/2017) בבית צמיחה ובמנהרה עבירה. קטיף החל ב 19/4/17 ונמשך עד 11/6/17. הפרי הקטוף מוין לפי המדדים המקובלים בשיווק פלפל ליצוא באזור.
  איכות הפרי הירודה בקטיפי יוני לא הצדיקה את המשך הקטיף. היבול הכללי שהתקבל בזנים בבית הצמיחה עד סוף מאי נע בין 6.4-7.2 ק"ג למ"ר. יבול סוג א' בין 3.0-3.8 ק"ג למ"ר. הזן ראלמפגו בלט בבכירותו. יבול הזנים במנהרה עד לסוף מאי היה נמוך מיבול בית הצמיחה ועמד על 2.9-5.0 ק"ג למ"ר יבול כללי ו 0.8-1.6 ק"ג למ"ר יבול מובחר. הפגם העיקרי שתועד במיון הפרי היה עיוותים. שחור פיטם הופיע בכל הזנים כאשר שיעורו בניסוי במנהרה העבירה היה גבוה מזה בבית הצמיחה, כנראה בגלל עומס החום והעדר איוורור מספק במנהרה.
  ממהלך הניסוי ותוצאותיו ניתן ללמוד על הבעיות העיקריות העומדות בפני הגידול בעונה זו בכלל ובמנהרה עבירה בפרט. להערכתנו, ניתן היה להעלות את אחוז הפרי המובחר ע"י הסרה קפדנית יותר של הפרי המעוות בעתו וכן, שיפור האוורור, הצללה ומשטר ההשקיה למניעת שחור פיטם במעבר מחודשי החורף לאביב. מוצע לחזור ולבחון שוב זני פלפל לעונה זו תוך שיפור האגרוטכניקה כמפורט להלן.

  Spring Pepper varieties trial, Yair Experimental Station 2017
  Yoram Zvieli, Rivka Offenbach, Oren Barlavan, Yaniv Ben Pili, Shabtai Cohen, Rami Golan, Svetlana Gogio, Avi Oshrovitz, Asaf Bukish - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Adi Suisa, David Silverman - Ministry of Agriculture and Rural Development
  Author Writer: Yzvieli@arava.co.il

 • 8
  נוב
  heat shock שבירת תרדמת חורף בגפן אורגנית באמצעות שוק חומני
  מטעים

  שבירת תרדמת חורף בגפן אורגנית באמצעות שוק חומני (heat shock)
  עונות 2013-2016
  דפנה הררי, שמעון פיבוניה, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  אתי אור, תמר הללי - המחלקה לעצי פרי, מנהל המחקר החקלאי
  אברהם ארבל רפי רגב, מוטי ברק, אבי שלו, גיא לידור - המכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי
  כתובת המחברת: dafnahr@arava.co.il
  תקציר
  גידול ענבי המאכל בערבה התיכונה, בשטח פתוח ובחממות, הינו ענף ותיק ורווחי תודות ליכולת ההבכרה בהשוואה לשאר אזורי הארץ. שילוב בין הביקוש לתוצרת אורגנית ונקייה מחומרי הדברה לבין מיעוט מחלות ומזיקים בערבה (תודות לאקלים יבש ולבידוד היחסי) הוביל ליוזמה לפתח גידול אורגני של ענבי מאכל שעשוי לשפר את הרווחיות ולהרחיב את מגוון שווקי היעד.
  בצד יתרונות האקלים החם בערבה לגידול גפן, קיימת מגבלת התעוררות עקב קיום חורף חם יחסית. שגרת הגידול בכרמי מאכל רגילים מחייבת שימוש בציאנאמיד חומצי (אלזודף) כשובר תרדמה אפקטיבי הנמצא בשימוש מסחרי בגפן. מאחר ובכרם אורגני אין אפשרות להשתמש בשוברי תרדמה כימיים איתור חלופות להערת הגפן הוא תנאי לביסוס הגידול בערבה.
  על רקע ההשפעות השליליות של ציאנאמיד על חיות פקעים שאינם בתרדמה עמוקה ולאור המגמה לצמצם שימוש בכימיקלים בחקלאות, בחן המחקר המדווח אפשרות לשבירת תרדמה באמצעיים פיזיקליים בכרם אורגני בתנאי הערבה. פתרון מן הסוג המוזכר עשוי להעניק יתרון מהיבטים של איכות הסביבה ובריאות הציבור הן בכרם קונבנציונלי והן בכרם האורגני.
  מטרות העל של המחקר: פיתוח שיטה לשבירת תרדמה בכרם אורגני. כאשר המטרות הספציפיות של המחקר הנן:
  1. בחינת תגובתם של ייחורים חד-פרקים של זני הענבים המגודלים תחת ממשק אורגאני לשוק חום בטמפרטורות גבוהות ומשכי זמן קצרים.
  2. פיתוח מכונה מתאימה, מבוססת חימום בגז, ליישום שוק חום בכרם ענבי מאכל בהדליה בצורת Y.
  3. בחינת השפעת יישום שוק של חום לגפנים אורגניות על-פי המתכונות אשר נמצאו יעילות במעבדה במועדים שונים של זמירה ובחינת מאפייני התעוררות (מועד ואחידות) ויבול (כמות כוללת, מספר אשכולות, גודל ענבים).
  הניסויים נערכו בתחנת יאיר בעונות הגידול 2014-2016. ניסויי מעבדה נערכו בזמורות מנותקות במטרה לכייל את תגובת פקעי הגפן לשוק החום ולייצר עקומת תרדמה. בהמשך, נערכו ניסויים בשדה ובחלקת הכרם האורגני שבמקום בעזרת מכונת חימום ליישום של שוק חום בכרם. המכונה כללה תא חימום מבודד וחצי-סגור מחומם בגז לטמפרטורה רצויה, הרוכב מעל שורת גפנים, ומונע באופן עצמאי במהירות אחידה כדי לחשוף את הגפנים לחום הדרוש ובמשך זמן רצוי. הניסוי בוצע בשני מועדים לעונה ובשתי עונות עוקבות 2014/15 ועונת 2015/16 כדי לבדוק השפעת מועד הטיפול. מכונת החום הופעלה בארבעה אופנים שונים: מעבר בודד, מעבר כפול, חום גבוה וחום נמוך. התנהגות הגפנים המטופלות הושוותה לזו של גפנים משורות מקבילת שלא נחשפו לטיפול חום. בעונת 2015/16 הועמדה בנוסף בקורת של טיפול בשובר תרדמה כימי ציאנאמיד חומצי (אלזודף).
  עקומת תרדמה – בזן ארלי סוויט, נמצאה התנהגות לא עקבית ויוצאת דופן בפקעים שיכולה להעיד על אי כניסה לתרדמה או תרדמה מאוד שטחית. לעומתו, בזן מיסטרי תועדה התנהגות נורמלית.
  מתקן החימום פעל בהצלחה בתנועה מעל שורות הגפנים תוך שמירת הטמפרטורה בין 150-220 מ"צ, ובהתאם למטרות שהוצבו, למתן שוק חומני לפקעי הגפן הרדומים. בעונה הראשונה, יישום הטיפול החומני היה מוקדם ולא התקבל יתרון בהתעוררות וביבול. בעונה השנייה, הטיפול החומני יושם מאוחר יותר, ושיעור ההתעוררות בטיפולי החום נפלה מזו שהתקבלה בתגובה לציאנאמיד. בחלק מהטיפולים התקבל עיכוב בהתעוררות בהשוואה לביקורת דבר העשוי להעיד על נזק שהושרה על ידי הטיפול.
  ההישג הטכנולוגי המרשים של פיתוח מתקן נייד ליישום שוק חום במעבר דרך שורות מודלות בכרם לווה במחסום פיזיולוגי שלא אפשר השראה של גירוי חום שישווה ביכולתו לגירוי המושג בשימוש בציאנאמיד בתנאי כרם פתוח בערבה. למרות התרדמה המוגבלת של פקעי ארלי סוויט לא נמצאה השפעה מזיקה של טיפולי החום למעט השפעתו המזיקה של הטיפול הכפול (הלוך ושוב) על מספר התפרחות. העובדה שציאנאמיד חומצי אפשר המרצת התעוררות והעלאת רמתה מראה כי הפיזיולוגיה של הפקע ותנאי הסביבה מאפשרים הקדמת התעוררות, בתנאי שאופי הגירוי מתאים לסביבה. ידוע ש ציאנאמיד מאפשר גירוי ראוי גם בתנאי טמפרטורה נמוכה בחורף. לעומת זאת, קיימת אפשרות שגירוי החום בתנאי שטח פתוח בערבה אינו מהווה גירוי בעצמה הראויה להמרצת התפתחות הפקעים, בהשוואה לביקורת.

  Dormancy release of organic grapevines by a heat shock
  Dafna Harari. Shimon Pivonia, Rami Golan - Central and Northern Arava-Tamar Research & Development
  Boaz Zion, Etti Or, Avraham Arbel, Tamar Halali, Rafi Regev, Moti Barak, Avi Shalev, Guy Lidor - Volcani Center ARO
  Baruch Luzon - Extension service, Ministry of Agriculture & Rural Development
  Writer address: dafnahr@arava.co.il

 • 7
  נוב
  תכשירי הדברה לחצילים לשוק המקומי וליצוא – עדכון נובמבר 2017
  ירקות, הגנת הצומח

  הדברת פגעים בחצילים
  נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון

 • 7
  נוב
  תכשירי הדברה לפלפל לשוק המקומי וליצוא – עדכון נובמבר 2017
  ירקות, הגנת הצומח

  הדברת פגעים בפלפל עדכון נובמבר 2017
  סבטלנה דוברינין רפרנטית הגנת הצומח בפלפל
  תמר אלון מדריכת הגנת הצומח
  נטע מור ממ"ר הגנת הצומח בירקות
  דוד סילברמן ממ"ר גידול ירקות ותבלינים בבתי צמיחה ורפרנט פלפל