ניצן רייס חבלין

ניצן רייס חבלין

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 5
  שנים
  ago
  השפעת איכות התאורה והתבדרות אורכי גל שונים על גדילה ומופע צבע בדגי נוי במערכות גידול סגורות
  חקלאות מים

  השפעת איכות התאורה והתבדרות אורכי גל שונים על גדילה ומופע צבע בדגי נוי במערכות גידול סגורות
  ניצן רייס חבלין, טל גור, דני פופר, יאיר כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  שנאן הרפז, יוספה שחק - מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: yairk@arava.co.il

  תקציר
  במסגרת פעילות מו"פ ערבה להרחבת את סל המוצרים של חקלאות המים, להוזיל עלויות גידול ולהעמיק את המחקר אחר הגורמים המשפיעים על קצב הגדילה, איכות ובריאת הדגים נבדקה השפעת התאורה על הדגים בשלב הפיטום במערכות סגורות. לעוצמת האור, ספקטרום ההארה ושעות ההארה אליהם נחשפים הדגים יכולה להיות השפעה בהיבטים שונים: השפעה ישירה על הדגים והשפעה עקיפה על סביבת המחייה, למשל על אוכלוסיות האצות במים. המידע המועט על חשיבות האור ואיכותו בשלבי הגידול הסומאטי הביאו לכך, שחקלאים רבים ברחבי העולם כולל חקלאי הערבה בוחרים לגדל את הדגים בתנאים של אור שמש מלא.
  מטרות המחקר: א. לימוד השפעת הרכב ועוצמת האור על כושר הייצור של דגי נוי במערכות גידול סגורות ואינטנסיביות, תוך דגש על צבע הדגים, איכותם, בריאותם וכושר הרבייה והשרידות שלהם. כל אלה עשויים להשתנות עם שינוי הרכב האור באופן ישיר, וגם בעקיפין עקב השפעה על האצות שבמכל. ב. פיתוח פרוטוקול תאורה וסינון האור לשם שיפור כושר הייצור ואיכות המוצר באמצעים ידידותיים למגדלים, תוך שילוב בטכנולוגיות הגידול המתקדמות אשר מקובלות כיום.
  שיטות: השפעת ספקטרום האור נבחנה בשלושה מינים פופולריים של דגי נוי הכוללים שני מינים משריצים: גופי (Poecilia reticulata), ומולי (Poecilia sphenops) ומין המטיל ביצים, קרדינל טטרה (Paracheirodon axelrodi). מינים אלו נבחנו במהלך 3 שנים (2014-2017) בשני מערכי ניסוי שהועמדו בתחנת יאיר: רשתות הצללה פוטוסלקטיביות בשישה צבעים שונים (בתוספת ביקורת ללא רשת) ובמערכת תאורת לד בחמישה צבעים (במערכת זו לא בחנו את הקרדינל טטרה). הפרמטרים שנמדדו בדגי הניסוי היו: שרידה, גדילה (המבוטאת במשקל הדג) ופיגמנטציה שנבדקה ע"י בחינה וויזואלית, HPLC ובדיקת הרפלקציה מעור הדג באמצעות ספקטרומטר. כמו כן נבדקה השפעת הרשתות על התפתחות אצות במערכת.
  תוצאות עיקריות ומסקנות: התוצאות העיקריות מצביעות על השפעה של ספקטרום האור, בעיקר על עוצמת הצבע בדגים. ההשפעה הייתה פחותה על שרידה הדגים וגדילתם. התוצאה המשמעותית ביותר הראתה כי בדגים שגודלו בהשפעת צבע צהוב עוצמת הצבע הייתה החלשה ביותר. כמו-כן נראה שהשפעת ספקטרום האור על הפיגמנטציה היא ספציפית למין הדג, זאת בשל חוסר אחידות בתוצאות שהתקבלו בדגיי גופי ומולי וחוסר ההשפעה על דגי הטטרה.
  Effect of light quality and spectral regime on growth and color appearance of ornamental fish reared in intensive re-circulating systems
  Danny Popper. Nitzan Reiss Hevlin Tal Gur Yair Kohn - Central and Northern Arava Research and Development.
  E-mail: yairkohn@arava.co.il
  Yosepha Shahak, Sheenan Harpaz ARO The Volcani Center

 • 6
  שנים
  ago
  פרוטוקול גידול וריבוי קרדינל טטרה
  חקלאות מים

  ניצן רייס-חבלין, דני פופר, טל גור, מוטי אושרוביץ - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  ברטה לבבי-סיוון – המח' לבע"ח, הפק' לחקלאות רחובות, האונ' העברית בירושלים
  שנאן הרפז – המחלקה לחקר בעלי-חיים עופות ומדגה, מרכז וולקני מנהל המחקר החקלאי
  כתובת להתקשרות: yairk@arava.co.il

  תקציר
  סל המוצרים הקטן מהווה חיסרון עיקרי ביצוא דגי נוי מישראל. דג הקרדינל טטרה (Cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi) נסחר בשוק דגי הנוי העולמי בהיקף של מיליוני יחידות לחודש אך ריבויו בשבי קשה. ריבוי הדג בחוות גידול בערבה עשוי להוות תוספת חשובה לסל המוצרים הישראלי.
  במטרה להרחיב את הידע הקיים ולפתח פרוטוקול גידול ורבייה לדג הקרדינל טטרה במערכת סגורה הועמדה במו"פ ערבה מערכת ניסוי.
  בעונת 2014/15 נבנה בתחנת יאיר מתקן חדש לניסויי ההטלה ובו בקרת חומציות ומליחות המים (מוליכות). נערכו ניסויים על חומציות מי ההטלה, שימוש ברשת הגנה לביצים, מי הגידול של ההורים, גיל ההורים, תדירות הטלות והגיל בו הדגים מתחילים להטיל. נקבעו פרוטוקולי הזנה וגידול לקבוצות ההורים ולרוות.
  במערכת הניסוי אותרו מספר גורמים המשפיעים על פוריות הביצים ומועד ההטלה: חומציות מי ההטלה, הוספת רשת הגנה על הביצים ומוליכות מי הגידול של ההורים. הדגים יכולים להטיל כל שבועיים ולהתחיל להטיל כבר בגיל 4 חודשים ביעילות נמוכה. בעיות פוריות נובעות כנראה מזכרים בעלי גונדות שאינן מפותחות ומתאי זרע בתנועתיות נמוכה.
  בהתבסס על התוצאות נכתב פרוטוקול עבודה ראשוני על פיו ניתן לגדל ולהרבות דגי טטרה. יש להעמיק בהבנת תהליך ההטלה בכדי לשפר את ההגנה על הביצים ולהעלות את הפוריות.

 • 7
  שנים
  ago
  ניסוי הזנה בדגי קרדינל טטרה Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra
  חקלאות מים

  ניסוי הזנה בדגי קרדינל טטרה Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra

  ניצן רייס חבלין, טל גור, דן פופר, מוטי אושרוביץ, אנדראה אנצמן, יאיר כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  כתובת המחברת: fish1@arava.co.il
  תקציר
  דג הקרדינל טטרה Paracheirodon axelrodi) Cardinal tetra ) הינו דג קטן (אורכו כ- 5 ס"מ) בצבעים כחול ואדום זרחני. הדג הינו דג המתלהק באופיו ואזור המחייה הטבעי שלו הוא אזור אגן ה- Rio Negroבברזיל. הקרדינל טטרה הוא בין חמשת המינים הנסחרים ביותר בעולם אך מכיוון שקשה לרבות אותו בתנאי שבי מרבית הדגים בשוק מגיעים מתפיסה בטבע בברזיל. בשנים האחרונות פותח במו"פ פרוטוקול לריבוי וגידול דגים אלו בכדי לקבל דגים בריאים ועמידים יותר מהדגים הנתפסים בטבע, לעזור לשמירה על הסביבה ולהגדיל את סל המוצרים לשיווק ממדינת ישראל. השלב הראשון בפיתוח הפרוטוקול התמקד ברבייה ובשרידת הלרוות והשני בגידול הדגים בשלב הפיטום. בטבע ניזון הדג מזחלי חרקים וסרטנים זעירים ובגידול מסחרי בשלב הפיטום יש להתאים את סוג המזון לקבלת קצב גידול מואץ של הדגים מבלי לפגוע בבריאותם ובאיכותם. כמו כן יש להתחשב במחיר המזון, בהשפעת ההזנה על הפרמטרים של המים ובדרך בה מוגש המזון לדגים. בשנים האחרונות נערכו בתחנת יאיר ניסויים לבחינת מזונות מסחריים לדגים ומידת התאמתם למגוון דגי הנוי הגדלים בערבה. בניסוי המתואר להלן, נבדקה השפעת שני מזונות מדף מסחריים MeM Prime של חברת In Vivo ומזון OF של חברת Ocean Nutrition (O.N.) . על קצב הגידול, בריאות ואיכות דגי קרדינל טטרה בשלב הפיטום. כמו כן נבחנה ההשפעה של משך הזמן בו הוזנו הדגים בארטמיה. בסוף הניסוי לא נמצא הבדל משמעותי במשקל הדגים בשני המזונות השונים ובמשך הזמן בו הוזנו הדגים בארטמיה אך נמצא הבדל משמעותי בצבע הדגים בדגים שאכלו מזון OF המכיל פיגמנטים לדגים שאכלו מזון Mem אשר אינו מכיל תוספת של פיגמנטים. הדבר התבטא בעיקר בפס האדום העובר לאורך הדג אשר נחשב לגורם משמעותי באיכותו בעת השיווק.

  Feed trial in ornamental fish Cardinal tetra Paracheirodon axelrodi
  Nitzan Reiss Hevlin, Tal Gur, Moti Userovich, Dan Popper, Andrea Andman and Yair Kohn. Arava R&D.
  Keywords: Fish feed trial, ornamental fish, Cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi).

עוד...