דני פופר

דני פופר

מוסמך במדעי הים והסביבה, מחקר בחקלאות ימית. חוקר וטכנאי במחלקת חקלאות המים משנת 2010, עם רקע קודם בתחום אקווריומי ריף ואלמוגים. עוסק בביצוע מחקרים בתחום גידולים חדשים בתחום חקלאות המים, כגון: אלמוגים, דגי נוי חסילונים ועוד. כמו כן, אחראי על תכנון והקמת מערכות סגורות למחקר בחקלאות המים לדגי נוי, דגי מאכל, אקווהפוניקה (Aquaponics), אצות וכו'.

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 4
  שנים
  ago
  השפעת משטרי הזנה על גדילת אלמוגים במערכת סגורה
  חקלאות מים

  דני פופר, ניצן רייס חבלין, אנדראה אלישע אנצמן, טל גור - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  מעוז פיין - המחלקה לאקולוגיה ופיסיולוגיה של חיות שונית, הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה מינה ואברארד גודמן, אונ' בר אילן
  כתובת המחבר: danp@arava.co.il

  תקציר
  הביקוש לאלמוגים לאקווריומים גובר בהתמדה. האלמוגים נאספים מהטבע תוך פגיעה בשוניות. עלייה במודעות ובאכיפה מצמצמת את הסחר מהים ומעוררת דרישה לאלמוגים מחקלאות מים. תוספת שכזו לסל הנוי הימי בארץ והורדת הלחץ מהשוניות הנה בעלת חשיבות כלכלית וסביבתית. בניסוי שנערך במערכת סגורה שהוקמה בתחנת יאיר (מו"פ ערבה) מדצמבר 2014 עד יוני 2015, נבדקה השפעת תדירויות שונות של הזנה על קצב גדילה, היעילות הפוטוסינתטית ומדדים פיזיולוגים שונים של אלמוגים. המערכת הסגורה נבנתה בכדי להשיג בסיס רחב לתנאי הגידול המומלצים לקבלת קצב גידול מקסימאלי ולבניית כלי עבודה לא פולשני לבדיקת מצבם הפיזיולוגי של האלמוגים במהלך הגידול. המערכת הסגורה פעלה בצורה טובה במהלך תקופת המחקר ויכולה לשמש כמודל עתידי לחווה מסחרית, מבחינה טכנית ומקצועית.
  בניסוי נבדקו שני מיני אלמוגים הגדלים במפרץ אילת ,Stylophora pistillata Acropora loripes בארבעה משטרי הזנה שונים. מתוצאות הניסוי עולה כי גדילת האלמוגים הייתה הגבוהה ביותר בהאכלה של פעמיים וחמש פעמים בשבוע במינים שנבדקו (בהתאמה). היעילות הפוטוסינתטית הגבוהה ביותר נמדדה באלמוגים שקיבלו האכלה פעם בשבועיים. ריכוז החלבון הנמדד היה הגבוה ביותר בהאכלה של חמש פעמים בשבוע בשני המינים. בשאר המדדים הפיזיולוגים (ריכוז הכלורופיל וצפיפות האצות) לא הייתה אחידות בתוצאות, בין שני המינים.

  Effect of feeding regimes on coral growth in RAS
  Danny Popper, aquaculture technician researcher. Central and Northern Arava Research and Development. E-mail danp@arava.co.il.
  Nitzan Reiss Hevlin, Research Coordinator for Aquaculture. Central and Northern Arava Research and Development. E-mail nitzanr@arava.coil.
  Andrea-Elischa Anzmann, technician. Central and Northern Arava Research and Development.
  Tal Gur aquaculture technician. Central and Northern Arava Research and Development. E-mail fish1@arava.co.il
  Prof' Maoz Fine PhD Ecology and physiology of reef animals. The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University Maoz.Fine@biu.ac.il

 • 7
  שנים
  ago
  גידול אינטנסיבי של אלמוגים במערכות סגורה ופתוחה
  חקלאות מים

  גידול אינטנסיבי של אלמוגים במערכות סגורה ופתוחה
  דן פופר, ניצן רייס חבלין, טל גור, מוטי אושרוביץ ואנדראה אנצמן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  מעוז פיין - הפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת בר-אילן, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
  כתובת המחבר: fish1@arava.co.il

  תקציר
  ענף הנוי הימי התפתח רבות בשני העשורים האחרונים והפך לחלק בלתי נפרד מתעשיית האקווריומים הכללית. המחזור השנתי של בעלי- החיים הימיים לענף זה עומד על 330-200 מיליון דולר אמריקאי ומהווה כ- 10-20 אחוזים ממחזור תעשיית דגי הנוי הכללי. בשנת 1997 עמד הסחר באלמוגים חיים על 934,463 מקטעי אלמוגים (להלן פרגמנטים) חיים לעומת 1,142,242 פרגמנטים חיים ב- 1999. גם בתחום ה- Pharmaculture קיים כיום ביקוש גובר לאלמוגים, למיצוי והפקה של חומרים טבעיים שהאלמוג מכיל והנם בעלי פוטנציאל כלכלי ואף כתחליף להשתלות עצם בתחום הרפואה. כ- 99.7% מהאלמוגים המגיעים לשווקים נאספים מהאוקיינוסים והגידול בשבי כמעט שאינו קיים. המעבר מהשונית לסביבה מלאכותית, מתבטא באחוזי שרידות נמוכים ביותר. השרידות הנמוכה, ההידרדרות הטבעית של השוניות בעולם, הדרישה הגוברת של שוק הנוי הימי והתעוררות המודעות הסביבתית, מעלים את הצורך לחקלאות ימית של אלמוגים כפתרון לדרישות השוק ואף לשימור ושיקום עתידי של השוניות בטבע. גידול אינטנסיבי (ביומסה גבוהה ליחידת שטח) של אלמוגים אפשרי במערכות סגורות, מערכות פתוחות או בתוך הים. היתרון המרכזי בגידול במערכות סגורות נובע מהתפתחות הטכנולוגיות המאפשרות ניטור ושליטה בתנאים הכימיים והפיזיקליים הדרושים לגידול מואץ ולהגברת העמידות של האלמוגים בפני טפילים ומחלות ובשרידות גבוהה יותר אצל לקוחות הקצה. החיסרון העיקרי במערכות אלו טמון באנרגיה הרבה הדרושה בכדי לחקות את מכלול התנאים המורכב של סביבת האלמוג. בכדי להצליח בגידול אינטנסיבי של אלמוגים עלינו להבין לעומק את התנאים האופטימאליים הדרושים לכל מין ואף לפרטים ממקורות שונים באותו המין.
  ריבוי אלמוגים לאקווריומי ריף נעשה על- ידי שבירת מושבות אם לשברים קטנים יותר וגידולם. כיוון שאלמוגים הנם בעלי חיים מושבתיים בדרך כלל, הבנויים יחידות מודולריות (פוליפים). לאלמוג יכולת להקים מושבה חדשה גם משבר קטן של המושבה. מבחינת המגדל משמעות הדבר שיכפול של אותו גנום שהוא מכיר את צורתו ואת צבעו וכן את התנאים האופטימאליים לגידולו האלמוג.
  במחקר זה נבחנו שלושה מיני אלמוגים קשים הגדלים במפרץ אילת: Acropora loripes, Favia favus ו- Stylophora pistillata. מינים אלו משמשים כמודל לפיתוח הכלים לגידול אינטנסיבי של מיני אלמוגים נוספים על -ידי שימוש במערכת פתוחה (במכון הבינאוניברסיטאי באילת) וסגורה (בתחנת יאיר) במקביל, תוך מדידת פרמטרים פיזיולוגיים באלמוגים ובחינת תנאים ביולוגים, כימיים ופיזיקאליים משתנים, שיאפשרו את מקסום יכולות הגדילה והשרידות.
  מחקר האלמוגים בתחנת יאיר החל בשנת 2009 ומתקיים כבר מספר שנים בשני האתרים. בכדי לבצע ניסויים אותם ניתן לנתח גם בכלים סטטיסטיים, הוכנו בשנת 2012 כ- 800 מקטעי אלמוגים משלושת מיני האלמוגים ליצירת חזרות זהות לטיפולים. לאחר סיום הכנת הפרגמנטים והשלמת התמותות שנבעו מקיטוע והדבקת האלמוגים תועדו כל האלמוגים בצילום משתי זוויות ובשקילה. בחודש ינואר 2013 החל ניסוי תאורה לקביעת התאורה המיטבית לגידול האלמוגים. סוגי התאורה שנבחנו: שמש, שמש בהצללה, T5 ומטאל.
  נמצאה שונות בשמש המלאה בין המתקנים ותנודתיות עונתית ויומית בתאורות הטבעיות בשתי המערכות. בתאורות המלאכותיות יש יציבות לאורך היום והשנה, אך קיים הבדל בעוצמה ובפיזור האור. היעילות הפוטוסינטטית עלתה במרבית המקרים, ובשמש המלאה הייתה הנמוכה ביותר. הבדלים במשקל נראו בכל הטיפולים.
  יש הבדלים בין סוגי התאורה ובין המערכות. המובהקות בשלושת המינים, לסוג תאורה מסוים נמוכה והשונות בתוך המין גבוהה. יש לבחון התוצאות גם ברמת המושבה, למציאת מאפיינים לביצועים טובים יותר בתוך כל מין.

  הבעת תודה
  תודתנו נתונה לקרן יק"א ולמדען הראשי של משרד החקלאות על מימון תוכנית מחקר (מספר 603-0264-12).

  A comparison between closed and open systems for intensive coral culturing
  Dan Popper Nitzan Reiss Hevlin, Tal Gur, Moti Userovich and Andrea Enzmann - Central and Northern Arava R&D
  Maoz Fine - The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University Maoz.Fine@biu.ac.il
  Writer address: fish1@arava.co.il

עוד...